2023.12.08

ICHI

Top10 เทรนด์เทคโนโลยี 2024

1. Generative AI

คาดการณ์ว่า “ภายในปี 2569 องค์กรมากกว่า 80% จะใช้ Generative AI API โมเดลหรือการใช้งาน GenAI-enabled ในอุสาหกรรมการผลิต” ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางธุรกิจ ถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ทุกคนเข้าถึงได้

2. Cybersecurity as a central pillar

โจมตีทางไซเบอร์ในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับ Cybersecurity และเร่งพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิธิภาพความปลอดภัยทาง เช่น การสร้างรหัสผ่าน การทดสอบและพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลหรือที่เรียกว่า Zero Trust

3. “Figital” convergence and Digital Twin

การพัฒนาระบบสร้างแบบจำลองเสมือนจริงในโลกดิจิทัลให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นนี้ จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นชิ้นงานจริงและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เราต้องการได้ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน

4. Quantum Computing

รูปแบบหนึ่งของการคำนวนที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การลงทุน data encryption ที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ในกรอบเวลาที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยความเร็วของคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Microsoft, AWS และ Google มีความพยายามอย่างมากที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้

5. Green Tech

กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ จึงเร่งทำข้อตกลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง โดยใช้เทคโนโลยี AI, บล็อกเชน, การประมวลผลแบบคลาวด์, Extended Reality, หุ่นยนต์ และอื่น ๆ เข้ามาใช้ร่วมด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจได้อีกด้วย

6. The importance of data

ข้อมูลถือเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากและมีผลกระทบสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท
การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการเก็บและกระจายข้อมูล ตั้งแต่โปรแกรม สมาร์ทโฟนไปจนถึงแอปพลิเคชันในสำนักงาน จะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการทำงาน ความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

7. Platform Engineering

การสร้างแบบฟอร์มภายในองค์กร เพื่อใช้ในกระบวนการทำงานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ลดความผิดพลาด เพิ่มความสามารถในการจัดการ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

8. Smarter applications

ตัวช่วยคาดคะเน ด้วยความชาญฉลาดและฐานข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้ AI สามารถคำนวนและคาดเดาได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจในกระบวนการทำงานต่าง ๆ สะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

9. Robotic Process Automation (RPA)

RPA ซอฟต์แวร์ที่ช่วยพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ มักใช้ในกระบวนการที่มีขั้นตอนแบบเดิมซ้ำ ๆ เช่น การประมวลผลธุรกรรม การจัดการข้อมูล การตอบกลับอีเมล ช่วยลดความผิดพลาด ประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการทำงาน นิยมใช้ในงานด้านการเงิน การบริการลูกค้า และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

10. IoT and Hyperconnection

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีไร้สายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เช่น การสั่งด้วยเสียง อินเตอร์เน็ต รีโมทคอนโทรลต่าง ๆ
ในช่วงปีที่ผ่านมามีการสร้าง metaverse การออกแบบเมืองในอนาคต และจากการคาดการณ์ว่าอุปกรณ์ IoT ประมาณ 50 ล้านเครื่องจะถูกใช้งานภายในปี 2573 นั้น อาจเป็นโอกาสสำคัญทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี
จากที่กล่าวมา เห็นได้ว่าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วและสามารถลดต้นทุนในด้าน ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก