PRIVACY POLICY

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บิ๊กบีท แบงค็อก จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บิ๊กบีท แบงค็อก ") จัดทำนโยบายนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายภายใต้การควบคุมของบริษัทลูกค้า กิจกรรมส่งเสริมความรู้ซึ่งจัดโดยองค์กรต่าง ๆ การจัดกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งมุ่งการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าร่วมแคมเปญและงานแสดงสินค้า รวมไปถึงการสำรวจและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สู่ผู้บริโภค ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า ผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากพนักงานของบิ๊กบีท แบงค็อก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ถือเป็นทรัพย์สินทางข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับเรา และเราเชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้มีความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญของบิ๊กบีท แบงค็อก
ดังนั้น บิ๊กบีท แบงค็อก จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้มาจากกิจกรรมทางธุรกิจของเราตามนโยบายต่อไปนี้ และดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของเราให้มีความ “ปลอดภัย” เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่

นโยบาย

 • 1. การได้มา การใช้ การจัดหา และการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
  • - บิ๊กบีท แบงค็อก จะดำเนินการตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีความยุติธรรมภายในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
  • - บิ๊กบีท แบงค็อก จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์.
  • - บิ๊กบีท แบงค็อก จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • - เมื่อการใช้งานโดยไม่ตั้งใจกลายเป็นสิ่งจำเป็น บิ๊กบีท แบงค็อก จะใช้งานข้อมูลหลังจากได้รับข้อตกลงใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่
  • - เนื้อหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล:
   • a) งานวางแผนและจัดการแคมเปญรวมถึงกิจกรรม;
   • b) งานด้านการตลาด;
   • c) งานสร้างฐานข้อมูล;
   • d) งานบริหารกิจการร่วมค้า;
   • e) งานประชาสัมพันธ์;
   • f) กิจกรรมการสรรหาพนักงานที่มีส่วนร่วมในธุรกิจของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า "พนักงาน") ;
   • g) งานบริหารพนักงาน
  • - วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับงานสัญญาสำหรับลูกค้า:
   • a) เพื่อจัดการงานอิเวนต์
   • b) เพื่อแจ้งผลผู้โชคดีที่ชนะแคมเปญ
   • c) เพื่อวิจัยตลาดด้วยการตลาดโดยตรง และการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์
   • d) เพื่อสร้างฐานข้อมูล
   • e) เพื่อจัดการการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า
   • f) เพื่อประชาสัมพันธ์
    *บิ๊กบีท แบงค็อก ไม่มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น
  • - วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บิ๊กบีท แบงค็อก เก็บไว้:
   • a) เพื่อจัดการกิจกรรมที่จัดโดยบิ๊กบีท แบงค็อก
   • b) เพื่อวิจัยตลาดด้วยการตลาดโดยตรง
   • c) เพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา
   • d) เพื่อติดต่อพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
   • e) เพื่อตอบข้อซักถาม
   • f) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
   • g) เพื่อจัดการธุรกรรมด้านแรงงานของพนักงาน
    *เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้างต้นเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
  • - วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล:
   • a) ใบสมัครและการสอบถามข้อมูลจากลูกค้า (ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์ และไปรษณีย์);
   • b) การร่วมมือตอบแบบสอบถาม (ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ และการส่งเอกสาร);
   • c) การแลกหรือส่งนามบัตร;
   • d) การรับจ้างงานจากธุรกิจรายอื่น เป็นต้น;
   • e) การส่งเอกสารจากผู้สมัครงาน;
   • f) การส่งเอกสารจากพนักงาน
  • - การมีหรือไม่มีของการส่งต่อข้อมูลและการจ้างงานบุคคลภายนอก:
   • a) ดำเนินการป้อนข้อมูลหรือทำการตลาดโดยตรง (การสำรวจ การเผยแพร่ข้อมูล);
   • b) ดำเนินการด้านคมนาคม ขนส่งสินค้า และการลงรายการ;
   • c) บริการงานพิมพ์;
   • d) ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่จัดงานอิเวนต์;
   • e) ดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของพนักงาน ด้านประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี และธุรกรรมที่ต้องประสานกับทางสำนักงานประกันสังคม
    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น บิ๊กบีท แบงค็อก อาจคัดเลือกผู้ให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ และอาจส่งมอบงานครั้งใหม่ภายใต้การดูแลที่เหมาะสม
 • 2. เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางอื่น ๆ ที่ทางการกำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎหมาย")
  • - บิ๊กบีท แบงค็อก จะพยายามทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบและปฏิบัติตาม
 • 3. เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • - ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลด้วยการใช้มาตรการเคร่งครัดกับคอมพิวเตอร์ เครือข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์
  • - ป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับมือในกรณีเกิดปัญหาไม่คาดคิด
  • - ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขการละเมิด รวมถึงอุบัติเหตุที่ตรวจพบในทันที และใช้มาตรการป้องกันจุดอ่อน
  • - พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอย่างดี
 • 4. เกี่ยวกับคุกกี้

  เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

  • - เพื่อสำรวจจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และความหนาแน่นของการเข้าชมเว็บไซต์;
  • - เพื่อใช้ทำความเข้าใจสถานะการเข้าถึงเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ปลายทาง
   คุกกี้ที่ส่งจากเว็บไซต์ของเราไม่มีข้อมูลใด ๆ เพื่อระบุตัวบุคคล คุณสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงาน
 • 5. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

  ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ของเรา บนข้อความรูปภาพภาพประกอบและผลงานอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราเป็นของเราหรือผู้ให้บริการเนื้อหาของเรา

 • 6. เกี่ยวกับการร้องเรียนและการให้คำปรึกษา
  • - ตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
 • 7. เกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • - ระบบจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบิ๊กบีท แบงค็อก จะติดตามตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน เพื่อให้บรรลุนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังพยายามค้นหาการละเมิด อุบัติเหตุ และจุดอ่อนต่าง ๆ อีกด้วย โดยทั้งหมดดำเนินการตรวจสอบโดยผู้จัดการ บิ๊กบีท แบงค็อก จะสะท้อนกระบวนการดังกล่าวในมาตรการควบคุม และกฎระเบียบภายใน รวมถึงพยายามปรับปรุงระบบจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  • - สำหรับการปรับปรุง บิ๊กบีท แบงค็อก จะปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 16 ต.ค. พ.ศ. 2563
   บริษัท บิ๊กบีท แบงค็อก จำกัด
   กรรมการผู้จัดการและ CEO: นายฮิเดอากิ คาเนโกะ
 • ข้อมูลติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และการจัดการหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท บิ๊กบีท แบงค็อก จำกัด, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
  10/181 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 23 ห้อง 2304ดี ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กทม. 10110
  โทร: +66-2-168-7838
  (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:00 น.)
  อีเมลแอดเดรส:
  info@bigbeat-bkk.co.th
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ:
  น.ส.กัญญารัช บัวขจร

The principles of Personal Information Protection

Bigbeat Bangkok Co., Ltd. (hereinafter referred to as “BigbeatBKK”) in order to support sales promotion activities conducted by client companies and educational promotion activities conducted by various organizations, conducts business activities centered on receiving and managing subscriptions from entrants to campaigns and events, and various investigations and information dissemination work to consumers. Personal information acquired from customers through business activities and personal information of BigbeatBKK’s employees (hereinafter referred to as “Personal Information”) are very important information assets for us and we believe that protecting such Personal Information securely is an important social responsibility of BigbeatBKK.
Therefore, BigbeatBKK shall treat all Personal Information acquired through our business activities in accordance with the following policy, and regarding the protection of Personal Information, BigbeatBKK shall aim to provide “safety” to our customers and our employees, and therefore BigbeatBKK will fulfill our social responsibilities.

Policy

 • 1. Regarding acquisition, use, provision, and consignment of Personal Information
  • - Regarding acquisition, use, provision and consignment of Personal Information
  • - BigbeatBKK will perform it by lawful and fair means within the extent necessary for attaining the purpose of use.
  • - BigbeatBKK shall not use the acquired Personal Information for anything other than its purpose.
  • - BigbeatBKK shall take appropriate measures to prevent an unintended use.
  • - BigbeatBKK shall use it after obtaining new agreement for a new purpose of use when an unintended use becomes necessary.
  • - Business contents dealing with Personal Information:
   • a) Planning and management work of campaigns and events;
   • b) Marketing work;
   • c) Database construction work;
   • d) Consortium management work;
   • e) Public relations work;
   • f) Recruitment activities of employees engaged in our business (hereinafter referred to as "Employees");
   • g) Employee management work
  • - Purpose of use of personal information in regard to contract work for clients:
   • a) For the management of events
   • b) For the lottery result notification of a campaign
   • c) For market research by direct marketing and dissemination of product information
   • d) For database construction
   • e) For consortium operation management
   • f) For public relations
    *BigbeatBKK has no authority to disclose the above personal informational.
  • - Purpose of use of personal information retained by BigbeatBKK:
   • a) For the management of events hosted by BigbeatBKK
   • b) For market research by direct marketing
   • c) For the distribution of information regarding our services
   • d) For contacting our business partners
   • e) In order to respond to enquiries
   • f) For the selection of recruitment of Employees
   • g) For Employee's labor management
    *We will notify you of the above purpose of use at the time that the personal information is acquired.
  • - Acquiring measures:
   • a) Application and inquiries from customers (website, e-mail, phone, FAX, postal mail);
   • b) Cooperation by questionnaire (website, e-mail, phone, FAX, postal mail, submission of document);
   • c) Submission of business cards;
   • d) Outsourcing from another business operator etc.;
   • e) Submission of document from recruitment applicants;
   • f) Submission of document from the Employees
  • - Presence or absence of offering and outsourcing:
   • a) Undertaking of data input or undertaking of direct marketing (survey, information dissemination);
   • b) Undertaking of transportation, shipping and posting work;
   • c) Undertaking of print service;
   • d) Dispatch of the management staff to an event site;
   • e) Undertaking of Employee's labor management work for health insurance society, implementing agency of medical checkup, and social insurance office.
    For such smooth execution of work, BigbeatBKK may select consignees that meet the standards set by us and may re-consign the work under appropriate supervision.
 • 2. Regarding the laws, and other guidelines specified by the government (hereinafter referred to as "Laws etc.")
  • - BigbeatBKK shall strive constantly to grasp the Laws etc. related to the business dealing with Personal Information, and notify Employees, business partners and comply with them.
 • 3. Regarding the safety management of Personal Information
  • - Regarding the prevention of leakage, implement thorough measures for computers, networks, facilities and equipment.
  • - In order to reliably prevent loss or damage, prepare for disasters, impediments, etc. In addition, maintain safe backup of information and prepare in case of unexpected problems.
  • - Implement inspections, and promptly rectify the detected violations, incidents and accidents, and also implement preventive measures against weaknesses.
  • - Ensure safety education for Employees and business partners.
 • 4. About Cookies

  We use Cookies on our website only for the following purposes:

  • - To survey the number of visits to the website and website traffic;
  • - To understand the access situation to the website and use it to better improve the website and provide information to end-users.
   Cookies sent from our website do not contain any information to identify individuals. You can choose whether to accept Cookies through your browser settings; however, if you refuse to accept Cookies, some functionalities may not work. Please be forewarned.
 • 5. About Copyright

  Copyrights on our website and on the texts, pictures, illustration and other works posted on our website are attributed to us or our content providers.

 • 6. Regarding complaints and consultation
  • - Respond appropriately and promptly about inquiries.
 • 7. Regarding continuous improvement
  • - BigbeatBKK's protection management system of Personal Information shall monitor and review the compliance status of internal regulations to achieve the protection policy of Personal Information, and also endeavor to find violations, incidents, accidents and weaknesses, and conduct the review by the managers. BigbeatBKK will reflect such process in the control measures and internal regulations and make efforts to continuously improve the protection management system of Personal Information.
  • - As for improvement, BigbeatBKK shall comply with Personal Data Protection Act 2019.
   Established on October 16, 2020
   Bigbeat Bangkok Co., Ltd.
   CEO and Managing Director: Hideaki Kaneko
 • Contact Information for consultation or grievances concerning our Privacy Policy and the handling or disclosure of personal information
  Bigbeat Bangkok Co., Ltd., HR & Admin Manager
  10/181 The Trendy Office Bldg., 23Fl., Room no. 2304D, Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Rd.,
  North Klongtoey, Wattana,
  Bangkok 10110
  TEL: +66-2-168-7838
  (9:30 to 18:00 on weekdays)
  E-mail Address:
  info@bigbeat-bkk.co.th
  HR & Admin Manager:
  Ms. Kanyarat Buakhachorn